waterlandschappen

Kazematten van Vlissingen (uit: cultuurhistorische inventarisatie langs de zeeweringen van Zeeland 2015) 

Water is een kernkwaliteit van het Nederlandse landschap!

De waterschappen en provincies hebben steeds meer verantwoordelijkheid in het integraal waterbeheer, ook onder de Omgevingswet die per 2019 ingaat. Cultuurhistorie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.  Daarbij gaat het niet alleen om monumenten, maar ook over het karakter van het landschap en het behouden van waardevolle kennis. Een rijke geschiedenis van waterlandschappen, waar Nederland trots op is.

 

De visuele en historische waarden van het waterlandschap dragen bij aan maatschappelijke behoeften zoals identiteit, economie en recreatie. Stichting Dorp, Stad en Land maakt overheden en ontwerpers graag bewust van de kernkwaliteiten van het waterlandschap. De adviseurs van Dorp, Stad en Land inventariseren deze waarden en vertalen de waarden naar ruimtelijke plannen en beleid. Locatiespecifiek, deskundig en onafhankelijk.

 

Wat kunt u verwachten?

Dorp, Stad en Land kan u op de volgende manieren helpen:

 

  • Cultuurhistorische beleidsdatabase

Wilt u uw bestaande cultuurhistorische kennis van waterstructuren met het (gebouwde) erfgoed eromheen verbinden? Of misschien beschikt u over een lijst van cultuurhistorische objecten en elementen die u wilt actualiseren? Dorp, Stad en Land helpt u bij het maken van een cultuurhistorische database en beleidsvisie, bijvoorbeeld opgebouwd in een moderne digitale vorm (GIS). Hiermee haalt u een schat aan kennis in huis en bent u minder vaak aangewezen op extern advies.

  • Verplichtingen onder de Omgevingswet en Erfgoedwet

Wilt u ontzorgd worden van de verplichtingen met betrekking tot cultuurhistorie in uw ambtelijk verantwoordelijkheidsgebied onder de Omgevingswet en Erfgoedwet? Of het nu gaat over de zorgplicht voor leegstaande objecten of de onderhoudsplicht voor monumenten, Dorp, Stad en Land heeft de kennis in huis om u op een zakelijke manier bij te staan.

  • Belevingsonderzoek

Een streekeigen identiteit heeft twee dimensies: de geschiedenis op zich en de beleving ervan in de huidige ruimte en tijd. Belevingsonderzoek geeft inzicht in de belevingswereld van de lokale bewoner/gebruiker en maakt planvorming succesrijk.

  • Inspiratie voor ontwerp

Kennis van de visuele en historische waarden en de beleving daarvan is een belangrijke inspiratiebron voor (landschaps)architecten. Zo kunnen de bestaande kwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen elkaar versterken met een duurzaam resultaat.

 

Dorp, Stad en Land biedt expertise

Onderzoeken:

Cultuurhistorische Hoofdstructuur provincie Zeeland (2005-2006)

Cultuurhistorie Zeeweringen Zeeland (2007-heden)

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming (2008)

Cultuurhistorische waardenkaart Korendijk (2013)

Cultuurhistorische waardenkaart Centrum Ridderkerk (2016-heden)

MooiKUST (2016)

Overige inventarisaties van cultuurhistorisch waardevol erfgoed, voor gemeenten en particulieren

 

Diensten:

Commissies Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed in zuidwest-Nederland

Nieuwsbrief

Recente tweets