De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land vormen tevens het Bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land.

 

Profiel lid Raad van Toezicht
Als lid van de Raad van Toezicht voldoe je ten minste aan het volgende profiel:
• je hebt affiniteit met de doelstelling van de Stichting: “Het bevorderen en in stand houden van de schoonheid van dorp, stad en land en alles wat daarbij hoort of daaraan bij kan dragen”;
• je beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring;
• je behoudt een goed evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
• je staat de Raad van Bestuur bij met hoogwaardige adviezen en als klankbord;
• het toetsen van het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur is voor jou bekend terrein;
• ook in teamverband kan je goed adviseren en toezicht uitoefenen;
• je bent integer, verantwoordelijk, en hebt een onafhankelijke opstelling;
• je hebt inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de onze stellen;
• op hoofdlijnen kan jij een oordeel vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
• de leden van de Raad van Toezicht komen vijf keer per jaar bijeen, je bent dan ook voldoende beschikbaar.

 

Aanvullende kernaspecten
Naast de hiervoor genoemde kennis, houding en vaardigheden zijn volgende kernaspecten op jou van toepassing:
• ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
• doorgrondend, analytisch;
• blanco denkend, proactief, eigenwijs, onafhankelijk;
• moedig, doortastend, kritisch;
• communicatief sterk;
• affiniteit met ruimtelijke kwaliteit, loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol;
• vermogen tot zelfreflectie.

 

Het is bovendien belangrijk dat de individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich wil blijven ontwikkelen. Naast deze persoonlijke verantwoordelijkheden en specifieke toegevoegde waarde is ook de rol als teamspeler van groot belang. De effectiviteit van een Raad van Toezicht is hier namelijk in belangrijke mate van afhankelijk.

 

Profiel van de penningmeester Raad van Toezicht
Als penningmeester van de Raad van Toezicht heb je ruime kennis en ervaring op het gebied van:
• financiën en financieel beheer;
• bedrijfsvoering;
• rapportage;
• risicobeheer.

 

Honorering
De Raad van Toezicht vergadert telkens wanneer één van de leden dan wel de Raad van Bestuur dat nodig acht. Honorering is conform de standaard. Voor de leden van de Raad van Toezicht is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Organisatiestructuur
De Stichting Dorp, Stad en Land kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (directeur). Hij bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. Beleidsvoorbereiding en afstemming met de secretaris-deskundigen vindt plaats in het teamoverleg. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Van de Raad van Toezicht mag slechts één voormalig
bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de Stichting deel uitmaken. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van Raad van Bestuur of werknemer van de Stichting.

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land vervult zijn functie waar mogelijk in overeenstemming met de Governance Code Cultuur en binnen de kaders van de statuten van de Stichting en het reglement van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
• zorgen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;
• zorgen voor een goed functionerend intern toezicht;
• het functioneren als klankbord en raadgever voor de Raad van Bestuur;
• het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting;
• het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

 

Samenstelling huidige Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal zes leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. Om tot een afgewogen samenstelling van de Raad van Toezicht te komen dient er een evenwichtige verdeling te zijn tussen leden uit het openbaar bestuur/burgemeesters en niet-ambtelijke leden in een gelijke verhouding
plus of min 1 (3-3, 3-4, 4-3, 4-4).

 

De Raad van Toezicht van Stichting Dorp, Stad en Land kent geen afzonderlijke commissies. In geval dit nodig wordt geacht (bijvoorbeeld bij een sollicitatie voor de Raad van Bestuur), wordt uit de leden van de Raad van Toezicht een tijdelijke commissie benoemd bestaande uit minimaal twee en maximaal vier leden. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit acht leden.

 

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan maximaal eenmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de Raad van Toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.

 

Is uw interesse gewekt?
Reageer dan voor 26 mei 2017, bij voorkeur via info@dorpstadenland.nl, t.a.v. dhr. ir. A.J.B.F. Jansen.
Postadres: postbus 29129, 3001 GC Rotterdam.

Nieuwsbrief

Recente tweets