Penningmeester Raad van Toezicht / Bestuur


Organisatiestructuur

De Stichting Dorp, Stad en Land kent een eenhoofdige Raad van Bestuur (directeur). Hij bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht.

Beleidsvoorbereiding en afstemming met de secretaris-deskundigen vindt plaats in het teamoverleg.

De Raad van Toezicht (Raad van Toezicht) heeft tot taak toezicht houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Van de Raad van Toezicht mag slechts één voormalig bestuurder of andere beleidsbepalende functionaris van de Stichting deel uitmaken. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is onverenigbaar met de functie van directeur of werknemer van de Stichting.

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land vervult zijn functie waar mogelijk in overeenstemming met de Governance Code Cultuur en binnen de kaders van de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht.

 

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur.
 • Zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht.
 • Het functioneren als klankbord en raadgever voor de Raad van Bestuur.
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting.
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal zes leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. Om tot een afgewogen samenstelling van de Raad van Toezicht te komen dient er een evenwichtige verdeling te zijn tussen leden uit het openbaar bestuur/burgemeesters en niet-ambtelijke leden in een gelijke verhouding plus of min 1 (3-3, 3-4, 4-3, 4-4).

 

De Raad van Toezicht van Stichting Dorp, Stad en Land kent geen afzonderlijke commissies. In geval dit nodig wordt geacht (bijvoorbeeld bij een sollicitatie voor de Raad van Bestuur), wordt uit de leden van de Raad van Toezicht een tijdelijke commissie benoemd bestaande uit minimaal twee en maximaal vier leden.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit acht leden.

 

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan maximaal eenmaal worden herbenoemd. Wordt een lid van de Raad van Toezicht herbenoemd en tijdens de nieuwe termijn als voorzitter benoemd dan kan dit lid in totaal tweemaal worden herbenoemd.

 

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Dorp, Stad en Land vormen tevens het Bestuur van de Vereniging Dorp, Stad en Land.

 

Profiel lid Raad van Toezicht

Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling van de Stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende beschikbaarheid.

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van belang, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring. Deze kunnen worden weergegeven in de volgende kernaspecten:

 • ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend;
 • doorgrondend, analytisch;
 • blanco denkend, proactief, eigenwijs, onafhankelijk;
 • moedig, doortastend, kritisch;
 • communicatief sterk;
 • affiniteit met ruimtelijke kwaliteit, loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol;
 • vermogen tot zelfreflectie.

Het is zaak dat de individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich wil blijven ontwikkelen. Naast deze persoonlijke verantwoordelijkheden en specifieke toegevoegde waarde is ook zijn rol als teamspeler van groot belang. De effectiviteit van een Raad van Toezicht is hier namelijk in belangrijke mate van afhankelijk.

 

Aanvullend profiel van de leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft binnen haar gelederen een of meerdere leden met onderstaande competenties, waarbij in ieder geval alle competenties minimaal éénmaal aanwezig zijn.

 • ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, rapportage, financieel beheer en ervaring met risicobeheer;
 • ruime ervaring als werkgever/manager of op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s;
 • ruime juridische kennis en ervaring;
 • affiniteit met ruimtelijke kwaliteit, architectuur en/of erfgoed;
 • binding met de regio waarbinnen Dorp, Stad en Land werkzaam is;
 • ruime bestuurlijke en politieke kennis en ervaring op gemeentelijk, provinciaal of landelijk niveau;
 • gevoel voor politieke verhoudingen.

Honorering

De Raad van Toezicht vergadert telkens wanneer één van zijn leden dan wel de directie dat nodig acht. De Raad van Toezicht vergadert tezamen met de directie zo vaak als de Raad van Toezicht of de directeur dat nodig acht. Honorering is conform de standaard. Voor de leden van de Raad van Toezicht is door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 

Reacties kunnen tot en met vrijdag 19 mei a.s. gezonden worden aan Dorp, Stad en Land, bij voorkeur per mail: info@dorpstadenland.nl.

Postadres: postbus 29129, 3001 GC Rotterdam.

Nieuwsbrief

Recente tweets